KeyValueToTimestampedKeyValueByteStoreAdapter

KeyValueToTimestampedKeyValueByteStoreAdapter is a concrete KeyValueStore that…​FIXME

KeyValueToTimestampedKeyValueByteStoreAdapter is always persistent.

results matching ""

    No results matching ""